Napoleon Noir

Toussaint Louverture poses on a white horse .